Z!N telecom
Ncb-Laan 117c
5462 GC Veghel
Contact met Z!N

Kom langs, je bent altijd welkom
Ncb-Laan 117c in Veghel
(naast Shell tankstation)

(0413) 35 50 35

Bel mij terug
App met ons
Mail ons

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Z!N telecom: de Vennootschap onder Firma zoals geregistreerd in het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister onder nummer 17274718, gevestigd en kantoorhoudende te Veghel aan de Ncb-Laan 117 C (5462 GC).

1.2 Klant: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Z!N telecom.

1.3 Bedrijf: een eenmanszaak of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Z!N telecom.

1.4 Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst sluit met Z!N telecom.

1.5 Overeenkomst: iedere verbintenis tussen een Klant en Z!N telecom.

1.6 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij Zin Telecom een systeem ter beschikking stelt voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten en de Overeenkomst uitsluitend tot stand komt met gebruikmaking van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.7 Product: ieder goed dat door Z!N telecom aan de klant is geleverd en/of ter reparatie wordt aangenomen.

1.8 Dienst: alle werkzaamheden die Z!N telecom, al dan niet tegen betaling, uitvoert in opdracht van de klant.

1.9 Aanbieder: iedere derde partij die via de bemiddeling van Z!N telecom een abonnement aan de klant aanbiedt.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die een Klant sluit met ZIN Telecom en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen. De algemene voorwaarden zijn zonder nadere verklaring ook van toepassing op nieuwe Overeenkomsten en op alle buitencontractuele relaties tussen de Klant en ZIN Telecom.

2.2 ZIN Telecom voldoet bij de uitvoering van haar Diensten aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het gehanteerde privacy beleid en cookiebeleid zijn te vinden op www.zintelecom.nl/privacybeleid-en-cookies.

2.3 Indien ZIN Telecom op enig moment geen strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden.

Artikel 3 Bemiddeling door ZIN Telecom

3.1 ZIN Telecom treedt bij het afsluiten van de Klant van een abonnement met een Aanbieder op als bemiddelende partij tussen de Klant en de Aanbieder. ZIN Telecom wordt geen partij bij de overeenkomst die de Klant met de Aanbieder sluit en is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor de nakoming van dergelijke overeenkomsten.

3.2 Op de door de Klant met de Aanbieder gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende Aanbieder van toepassing en eventuele klachten over die overeenkomsten zullen door de Klant rechtstreeks bij de Aanbieder moeten worden gemeld.

3.3 Indien de Aanbieder ook na bemiddeling door ZIN Telecom geen abonnement met de Klant wenst te sluiten of weigert tot aansluiting van de Klant is ZIN Telecom voor eventuele schade die de Klant daardoor lijdt niet aansprakelijk.

Artikel 4 De Overeenkomst

4.1 Alle door ZIN Telecom gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.

4.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant een door ZIN Telecom gedane aanbieding of prijsopgave schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

4.3 Indien de Klant de aanbieding of prijsopgave langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ZIN Telecom onverwijld langs elektronische weg de ontvangst daarvan en het tot stand komen van de Overeenkomst. Zolang de ontvangst niet door ZIN Telecom is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden. ZIN Telecom treft bij totstandkoming van de Overeenkomst langs elektronische weg passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige online (betaal)omgeving.

Artikel 5 Betaling

5.1 De Klant voldoet de in de Overeenkomst overeengekomen bedragen op het tijdstip en de wijze zoals daarin vastgelegd. Betaling door de Klant dient zonder opschorting, aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden en de overeengekomen betalingstermijn is een fatale termijn.

5.2 De Klant is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijk rente verschuldigd en is ZIN Telecom bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald:
a) Met betrekking tot Consumenten maakt ZIN Telecom aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aanmaning door ZIN Telecom wordt voldaan; of:
b) Met betrekking tot Bedrijven maakt ZIN Telecom aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 100,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, onverminderd het recht van ZIN Telecom om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door ZIN Telecom gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is ZIN Telecom voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Klant dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft.

5.3 ZIN Telecom is altijd gerechtigd een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant te verzoeken.

5.4 De aan ZIN Telecom toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende redenen voor aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de Klant surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.

Artikel 6 Garantie

6.1 De garantietermijn van door ZIN Telecom geleverde Producten is in alle gevallen beperkt tot de door de betreffende fabrikant gegeven garantie. Voor de garantieperiode verwijst ZIN Telecom naar de fabrikant. ZIN Telecom kan bij de afwikkeling van een garantie wel bemiddelen met de betreffende fabrikant.

6.2 De Klant controleert het Product bij aflevering op gebreken en op overeenstemming met de Overeenkomst. De Klant informeert ZIN Telecom zo spoedig mogelijk schriftelijk over direct waarneembare gebreken aan het Product. Ingeval het Product bij aflevering gebreken vertoont, heeft de Klant recht op kosteloze aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van ZIN Telecom gevergd kan worden.

6.3 De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:

  • De Klant jegens ZIN Telecom in gebreke is en/of de schade aan het Product is veroorzaakt door een onjuist gebruik of behandeling.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door ZIN Telecom geleverde Producten blijven eigendom van ZIN Telecom totdat de Klant alle verplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen.

7.2 Indien ZIN Telecom een beroep doet op dit eigendomsvoorbehoud wordt daarmee de Overeenkomst ontbonden, onverminderd het recht van ZIN Telecom op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van ZIN Telecom zal beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door ZIN Telecom afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat ZIN Telecom in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van ZIN Telecom tot maximaal het bedrag dat ZIN Telecom in het kader van de betreffende Overeenkomst heeft ontvangen, althans tot het gedeelte daarvan waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.2 ZIN Telecom is in afwijking van 8.1 nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen van ZIN Telecom gelden niet indien schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van ZIN Telecom.

8.5 ZIN Telecom is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan producten of diensten die niet van ZIN Telecom zijn afgenomen, waaronder uitdrukkelijk begrepen schade in verband met door Aanbieders geleverde abonnementen.

Artikel 9 Levering

9.1 Indien Producten niet direct leverbaar zijn, kan ZIN Telecom de Producten voor de Klant bij de fabrikant reserveren. Daarbij kan ZIN Telecom echter niet garanderen dat een gereserveerd Product altijd aan de Klant kan worden geleverd.

9.2 Door ZIN Telecom opgegeven leveringstermijnen zijn altijd indicatief en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst.

9.3 Indien ZIN Telecom het Product aan de Klant toezendt, zal ZIN Telecom aan haar leveringsplicht hebben voldaan zodra de Producten een keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging is het rapport van de vervoerder over een weigering van het in ontvangst nemen van de Producten voldoende bewijs van het aanbod tot levering en heeft ZIN Telecom aan heer leveringsplicht voldaan. Indien de Klant de aflevering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies voor de aflevering, zal ZIN Telecom de Producten voor risico van de Klant opslaan, waarvoor ZIN Telecom alle aanvullende kosten, waaronder vervoers- en opslagkosten, bij de Klant in rekening kan brengen.

Artikel 10 Herroepingsrecht

De Klant in zijn hoedanigheid van consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen nadat het Product aan de Klant is geleverd zonder opgave van redenen ontbinden.

Artikel 11 Reparatiewerkzaamheden door ZIN Telecom

11.1 ZIN Telecom voert alleen reparatiewerkzaamheden uit bij Producten waarop ZIN Telecom volgens de betreffende fabrikant reparaties mag uitvoeren. Indien en voor zover uitvoering van reparatiewerkzaamheden dit volgens ZIN Telecom vereist, heeft ZIN Telecom het recht bepaalde reparatiewerkzaamheden door de fabrikant of een andere door haar aan te wijzen derde partij te laten uitvoeren. Mogelijke vertraging die dat met zich brengt, hebben automatisch gevolgen voor door ZIN Telecom opgegeven levertermijnen. ZIN Telecom is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade daardoor.

11.2 ZIN Telecom behoudt zich het recht voor reparatiewerkzaamheden te weigeren indien een Product naar de mening van ZIN Telecom onherstelbaar beschadigd is of het een voor ZIN Telecom onbekend merk betreft. Indien tijdens het uitvoeren van aangenomen reparatiewerkzaamheden ZIN Telecom alsnog moet concluderen dat het Product niet meer te repareren is, is ZIN Telecom gerechtigd de reparatiewerkzaamheden alsdan alsnogte weigeren of te staken.

11.3 Ook bij reparatiewerkzaamheden zijn opgegeven levertermijnen van het Product altijd indicatief en betreft dat geen fatale termijn.

11.4 ZIN Telecom verleent op de geleverde reparatie voor gebruikte materialen en verrichte arbeid een garantie van 12 maanden.

11.5 Zodra het Product gerepareerd is, stelt ZIN Telecom de Klant daarvan op de hoogte. De klant haalt het Product bij ZIN Telecom in ieder geval binnen 30 dagen na kennisgeving en op afspraak op bij ZIN Telecom. Indien het Product niet binnen die termijn wordt opgehaald, gaat het eigendom automatisch over op ZIN Telecom en kan ZIN Telecom het Product ter compensatie voor gemaakte (reparatie)kosten verder verhandelen.

11.6 ZIN Telecom is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan andere onderdelen van de Producten die niet onder de reparatiewerkzaamheden vallen, doch na reparatie alsnog gebreken vertonen door de oorzaak van de gebreken aan de wel gerepareerde onderdelen.

11.7 ZIN Telecom is verder ook niet aansprakelijk voor het verlies van data en gegevens die mogelijk zijn ontstaan voor of tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden.

11.8 Voordat het Product voor de uitvoering van reparatiewerkzaamheden aan ZIN Telecom wordt aangeboden, verwijdert de Klant de sim- en/of geheugenkaart(en) uit het Product. De Klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het bewaren daarvan en de data die op het Product zelf is opgeslagen.

11.9 ZIN Telecom moet bij reparatiewerkzaamheden mogelijk fabrieks- of standaardinstellingen van de fabrikant van het Product op de beginwaarden instellen om die reparatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dat kan erin resulteren dat ZIN Telecom het Product na de uitvoering van de reparatiewerkzaamheden in de zogenoemde vergrendelde status oplevert. Mogelijke kosten om het Product contact te laten maken met mobiele netwerken zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 12 Klachten

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst door ZIN Telecom en over door ZIN Telecom geleverde Producten dient de Klant binnen bekwame termijn na ontdekking, doch in ieder geval binnen 2 maanden nadat een gebrek is ontdekt of ontdekt had behoren te worden, volledig en deugdelijk gespecificeerd schriftelijk in bij ZIN Telecom.

Artikel 13 Afsluitend

13.1 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en treden ZIN Telecom en de Klant in overleg over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. Daarbij wordt het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.

13.2 Afwijkende bepalingen zijn voor ZIN Telecom alleen bindend indien en voor zover ZIN Telecom die uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

13.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

13.4 De Klant kan zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ZIN Telecom aan een derde overdragen.

13.5 Op de rechtsverhouding tussen ZIN Telecom en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

13.6 Alle geschillen tussen ZIN Telecom en de Klant zullen – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van ZIN Telecom om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

13.7 ZIN Telecom behoudt zicht het recht voor wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen, welke wijzigingen op een nader aan te kondigen tijdstip in werking zullen treden. ZIN Telecom zal gewijzigde voorwaarden bij het aangaan van een nieuwe Overeenkomst aan de Klant toezenden.